ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Задължения на родителите

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 Чл. 182. от Правилник за дейността на ДГ „Незабравка“:  (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;

 2. да запишат детето си в детска градина или ПГ в училище, в което се осъществява задължително предучилищно образование по избор;

 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правила на детската група;

 4. да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;

 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

 6. да участват в родителските срещи;

 7. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;

8. да спазват началото и края на учебния ден в детската градина;

 9. да изпращат детето си в ДГ здраво, чисто и с удобни дрехи;

 10. редовно и в срок да заплащат дължимата такса, съгласно утвърдените правила.

 (2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна организация са длъжни да гарантират постигането на целите на предучилищното образование, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ С ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ:

Чл. 16. От Правилник за дейността на ДГ „Незабравка“: Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират организацията в съответствие с възможностите на детската градина и Наредбата на Общински съвет – гр. Пловдив за записване, отписване и преместване на децата в предучилищното образование.

(1) Децата от подготвителните групи, записани в ДГ могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2)Отсъствието на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година, с писмено уведомяване от родителите до директора на ДГ,  в срок 2 дни преди преди отсъствието.

(3)Извън случаитепо ал.2, отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо за времето на ваканциите, определени  в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

1. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина , извършваща задължително предучилищно образование
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
- Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
- Наредба за предучилищното образование (чл. 36);
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. - Директорът на детската градина
4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.
5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. Услугата не се предоставя по електронен път.
6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочен
7. Такси или цени. - Не се дължат
8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката
9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.
10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата – nezabravka@dg.plovdiv.bg
11. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице – срещу подпис.

 

1. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за преместване на дете от ПГ от детската градина , извършваща задължително предучилищно образование – при напускане на детето по желание на родителите или отписване от ДГ при посъпване в 1 клас .
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
- Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
- Наредба за предучилищното образование (чл. 36);
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. - Директорът на детската градина
4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. За издаване на Удостоверение за преместване от детска градина е необходимо заявяване от родителите. Попълва се заявление и се подава лично в ДГ при директора. Издава се на всички деца, от ПГ, записани в Книгата за подлежащи на задължително обучение деца до 16 годишна възраст.
5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. Услугата не се предоставя по електронен път.
6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочен
7. Такси или цени. - Не се дължат
8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката
9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.
10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата – nezabravka@dg.plovdiv.bg
11. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице – срещу подпис.