ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

История

 ДГ  „Незабравка“  е открита в 17.00 часа  на 30.12.1966 година с 4 целодневни групи. Първи директор на ДГ е госпожа Веса Ст. Теохарова до 1977 година.  От 1978 до 1980 година директор е госпожа Ганка  Др.  Кавлакова. От 1981 до 1999 година директор е госпожа Евгения Йосифова Ракина. От 01.09.1999 година директор на ДГ е Мария Димитрова Кьосева. 

През 1977 година към основната ДГ е открит филиал с  една  група, който се помещава в  близка къща. По- късно с архитектурен проект е пристроено допълнително помещение и приобщена част от долното фоайе, където е преместена филиалната група. Днес, това е група „Мечо Пух“ с  капацитет 16 деца. 

От месец септември 1988 година ЦДГ „Незабравка“ функционира като базова по Безопасност и  култура на движението. В една от групите се експериментира новата методика по БД към МНП / Експеримент № 795-11/. През 1989 година Областната комисия по Безопасност на движението награждава екипът на ДГ с Грамота за Безопасност и култура  на движението. През годините се работи целенасочено по темата. Провеждат се открити моменти и практически занимания и упражнения по БДП. През месец април 1991 година Сдружението за работа с децата от предучилищна възраст по проблемите на БД, Дирекция НМ на МВР и Управление КАТ награждават ЦДГ „Незабравка“ с грамота и почетен вимпел на КАТ. На 19.02.1992 година инициативна група от 10 детски градини и пътна полиция основават Клуб СТОПЧО за безопасно движение на децата от предучилищна възраст. 

От 1991 до 1999 година ДГ е базова към ПУ „Паисий Хилендарски“ с 3 групи по образователни направления: Околен свят, Математика и Конструктивна дейност. 

От месец септември до месец ноември 2013 година по сградата на Ц ДГ „Незабравка“ са изпълнени  мерки за пълна енергийна ефективност по Програма „Козлодуй“. Монтирани са слънчеви панели за собствено производство на енергия. 

Национална лига „Възобновяеми енергийни източници“ награждава ДГ със СЕРТИФИКАТ ЛИГА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ през 2015 година за реализирана слънчево-термална инсталация за производство на топлинна енергия и въвеждане на интелигентен енергиен  мониторинг. Едновременно с  това  са  ремонтирани и реновирани почти всички  работни помещения и занимални. 

През лятото на 2015 и 2016 година по програма на Община Пловдив са реновирани 3 детски площадки в двора на ДГ.