ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ - ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Прикачени документи

СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНА АДАПТАЦИЯ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ДГ
ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ В ДГ
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022-23 ГОДИНА
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА
АКТУАЛИЗИРАН ПВТР - 20.04.2022 Г.
Правилник за дейността на ДГ, актуализиран 20.04.22
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ДГ НЕЗАБРАВКА
ПРАВИЛА ЗА ПОЧАСОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ НЕЗАБРАВКА
Правилник за вътрешният трудов ред на ДГ "Незабравка"
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ ОТ КОВИД 19 В ДГ.
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2021 2022 ГОДИНА
ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021 -2022 ГОДИНА
НАСОКИ ЗА ДГ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА КОВИД - 19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 -2022 ГОДИНА.
ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДГ
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ КОВИД - 19
ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ДГ
ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2020 -2021 УЧЕБНА ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ НА ДГ ЗА ПЕРИОДА 2020 -2024 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС
График за консултации с родителите
Вътрешни правила на Обществения съвет в ДГ "Незабравка"