ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Такси

С Решение № 90, взето с Протокол № 6 от  24. 03. 2022 г., на Общински съвет - Пловдив, считано от  01.04.2022 г., отпадат таксите,  заплащани от родителите за посещение на детска градина и детска ясла. На сайта на Община Пловдив plovdiv.bg в раздел "Общински съвет" - Нормативна база, можете да намерите решението и променената Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

 

В електронната система "Управление на дейностите" е въведена нулева такса, считано от 01.04.2022 г.