ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Такси

Такси за посещението на децата в детската градина

Чл. 132. от Правилник за дейността на ДГ „Незабравка“

Задължителното предучилищно образование е безплатно за децата.

Чл. 133. Правото на безплатно образование се осигурява като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет и се ползва безплатно материалната база за обучение и развитие на интересите и способностите на децата.

Чл. 134. За посещението на децата в детската градина родителите ежемесечно заплащат такси.

Чл. 135. Размерът на таксите се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Пловдив.

Чл. 136. (1) Таксата се начислява съобразно присъствените дни на детето за изтеклия месец и в съответствие с нормативните документи, регламентиращи тази дейност. Постоянна част – 20 лв., Променлива част – в зависимост от присъствията на децата за месеца.

 (2)Преференциите, които ползват родителите при заплащане на таксите, се определят от съответните нормативни документи.