ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Необходими документи

1.Приемът на децата в  ДГ „Незабравка”се осъществявана основание  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца  в общинските ДЯ и ДГ на територията на Община Пловдив чрез  Система за централизирано електронно класиране на децата от Община Пловдив.

2. В ДГ „Незабравка”  се записват децата класирани по електронен път с копие от Удостоверение за раждане;съответните изискуеми документи и медицински документи (при записване: имунизационен паспорт;талон за проведен контролно-профилактичен преглед от личния лекар) и други.

3. Заявления за първа група се приемат от дата, определена от Общината за всяка календарна година, а за всички останали чрез текущо електронно класиране.  

4.  Децата в новите групи се приемат от 15 септември на текущата година.

    5. Приемът на деца  в почасова и самостоятелна организация на предучилищното образование  не е обвързан  с електронната система за прием.Той се осъществява съгласно разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование.

Отписването на децата  става:

 1. При подадено от родителите заявление с изразено желание за отписване на детето; Записано дете, което не е постъпило  в необходимия срок.

 2. Децата от първа и втора възрастови групи при отсъствие за период по-дълъг от 2 месеца, без уведомяване от родителите;

3. При неплащане на дължимата месечна такса за ползване на ДГ – 2 поредни месеца;

4. В края на учебната година за подготвителната за училище група (31 май);

 

 САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДЕТЕ - ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ